Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, którą kieruje i reprezentuje Komendant Szkoły, utworzona została na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1992 roku. Zgodnie z postanowieniem tego zarządzenia (z późn.zm.) nadano Szkole Statut określający jej strukturę organizacyjną.

Szkoła kształci strażaków - ratowników z terenu całego kraju na kursach dla podoficerów i szeregowców, dających słuchaczom możliwość zajmowania stanowisk przewidzianych dla szeregowców i podoficerów w Państwowej Straży Pożarnej. Absolwenci oprócz uprawnień do zajmowania stanowisk podoficerskich mają możliwość dalszego kształcenia się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Szkoła prowadzi również inne specjalistyczne kursy z branży pożarniczej.

Potwierdzeniem nabytych umiejętności jest służba w JRG SP PSP prowadzącym działalność ratowniczą na terenie chronionym przez Szkołę.

W procesie nauczania wykorzystuje się sprzęt podstawowy i specjalistyczny, którym dysponują jednostki Państwowej Straży Pożarnej, zakłady pracy, jednostki ratowniczo-gaśnicze i inne instytucje, z którymi Szkoła prowadzi ścisła współpracę.

Realizując statutowe zadania, Szkoła ściśle współpracuje z wieloma instytucjami, szkołami oraz uczelniami wykorzystując do procesu dydaktycznego ich potencjał naukowy, dydaktyczny oraz sprzętowy. Współpraca ta owocuje wspólnymi zajęciami, ćwiczeniami oraz szerszą interpretacją wielu zagadnień i problemów związanych z programem nauczania.

Zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

Komórkami organizacyjnymi Szkoły są:
- Wydział Nauczania 
- Wydział Kwatermistrzowski
- JRG SP PSP
- Dział Organizacyjno - Kadrowy 
- Dział Finansowy

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP PSP z dnia 05.06.2014r. (download *.pdf)

STATUT SP PSP z dnia 23.07.2012r. (download *.pdf)