III Ogólnopolskie Warsztaty POLON CBRNE

W dniach 26 i 27 czerwca br., na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy oraz Ośrodku Szkoleniowym w Tylnej Górze odbyły się III Ogólnopolskie Warsztaty POLON CBRNE. Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna warsztatów dotyczyła wystąpienia zdarzeń o charakterze zagrożenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego, nuklearnego i wybuchowego. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia była Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy.

 

To trzecie tego typu warsztaty zorganizowane przez bydgoskich funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pierwsza i druga edycja warsztatów miała miejsce w ubiegłych latach na terenie zakładu POLON ALFA S.A. w Bydgoszczy.

Tegoroczna edycja zrealizowana była w dwóch odsłonach. Pierwsza to sesja plenarna poświęcona przedsięwzięciom na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom CBRN (chemicznym, biologicznym, radiologicznym lub nuklearnym) oraz przeciwdziałaniu służb w sytuacji kryzysowej spowodowanej użyciem środków CBRN z udziałem gości zarówno z kraju jak
i zagranicy. Zaproszeni goście reprezentowali kluczowe instytucje i organy właściwe w tematyce, związanej z zagrożeniami CBRNE: począwszy od Komendy Głównej Straży Granicznej, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Dowództwa Generalnego Inspektoratu Rodzaju Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP, Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Uniwersytetu Łódzkiego, Przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowego Instytutu Chemii
i Radiometrii, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, Inspektoratu Uzbrojenia, Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ, Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia, JW. 3136 z Chełmna, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Państwowej Agencji Atomistyki, Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Inspekcji Sanitarna MSWiA, Centralnego Biura Śledczego Policji,  Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy, Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Grupy Integracyjnej Sił NATO
w Polsce oraz przedstawicieli Jednostki 773 RD CIVIL SUPPORT TEAM z 21 Dowództwa Wsparcia Amerykańskiej Armii Europejskiej stacjonującej w Niemczech jako sojuszników w
ramach Sił NATO.

Druga część to warsztaty dla przedstawicieli instytucji i podmiotów, gdzie zaprezentowano praktyczne użytkowanie sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego podczas tego typu zagrożeń oraz realizacja samego epizodu uwzględniającego współdziałanie poszczególnych służb militarnych i niemilitarnych wobec powstałej sytuacji kryzysowej związanej z pozostawieniem przez bezpilotowe urządzenie typu „dron” – improwizowanego urządzenia wybuchowego, mogącego zawierać materiał niebezpieczny w postaci środków CBRN.
Wzięli w nim udział funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy oraz strażacy z Komendy Miejskiej PSP i JRG SP PSP w Bydgoszczy przy współudziale przedstawicieli ZRE WOMP w Bydgoszczy, WZK UM w Bydgoszczy i PLB Bydgoszcz S.A. Wspólna inicjatywa ćwiczeń kryzysowych, dała praktyczne możliwości przećwiczenia odpowiednich procedur, algorytmu postępowania w tego typu zdarzeniach.